Archive for november, 2010

Förbjudet gift i svensk apelsinjuice

Posted on: november 28th, 2010 by No Comments

apelsinerEtt av världens främsta livsmedelslaboratorier, det franska Eurofins, har på uppdrag av Testfakta analyserat åtta olika svenska apelsinjuicer och kommit fram till att sju av dessa innehåller det i Sverige förbjudna bekämpningsmedlet och giftet pesticiden carbendazim.

Antimögelmedlet carbendazim har mutagena egenskaper och är skadligt för foster, och kan även ge reproduktionsstörningar. I Australien har man kunnat koppla samman användningen av carbendazim med missbildningar och mutationer på fisklarver, och är förbjudet att använda på bl.a. citrusfrukter.

– Det har så pass allvarliga egenskaper att det inte borde få finnas, sade jordbruksverkets agronom Peter Bergqvist.

testfakta-apelsinjuice
Klicka här för att se Testfakta:s tabell över de testade juicerna

Alla de svenska juicemärkena förutom Brämhults innehöll pesticiden carbendazim, och mest innehöll den ”nypressade” God Morgon-juicen, med 0,06 mg/kg.

Marknadsdirektören Thomas Silbersky på Rynkeby Foods, som tillhör Arlakoncernen och som äger varumärket God Morgon, sade att deras leverantörer regelbundet gör undersökningar för att hindra pesticider, dvs skadliga bekämpningsmedel i deras juice.

– Det ska naturligtvis inte finnas pesticider överhuvudtaget. Men det finns ju också gränsvärden och vi ligger under EU:s gränsvärden. Det här är ändå ett allvarligt problem som vi måste hantera på bästa sätt. Vi ska absolut försöka undvika förekomsten av pesticider i framtiden, och det säger jag även som representant för hela juiceindustrin i Sverige, sade Silbersky.

apelsiner2
Innan långa transporter behandlas många apelsiner med mögelbekämpningsmedel av vilka skadliga rester återfunnits i de flesta svenska ”färskpressade” apelsinjuicer

Peter Bergqvist har tidigare jobbat på Kemikalieinspektionen, där han och andra med honom arbetade för ett EU-förbud av carbendazim, men de lyckades inte. Giftet är fortfarande tillåtet inom EU, men med vissa restriktioner hur det får användas, t.ex. har man satt ett gränsvärde på 0,5 mg/kg, alltså högre än den mängd man fann i God Morgon-juicen. Men enligt Bergqvist spelar detta ingen roll, eftersom giftets skadliga hormonpåverkningar inte får plats inom gränsvärdena.

Carbendazim-98Pesticidhalten är i vanliga livsmedel oftast låga och under gränsvärdena, men eftersom pesticider är mycket vanligt så anser forskare, att det finns risk för en s.k. cocktaileffekt, dvs en samlad effekt, som kan påverka och göra mer skada än vad enskilda pesticider gör. Livsmedelenheten inom EU ska nu undersöka detta.

– Vi människor får i oss mycket gifter från allt möjligt, från pennor till mat och avgaser. Men vi har ännu ingen bra modell för att göra riskbedömning när det gäller cocktaileffekten. Men det forskas mycket och vi följer upp alla resultat, sade Petra Fogelberg, toxikolog på Livsmedelsverket.

Eurofins analyserade även innehållet av c-vitamin i juicerna, och det visade sig att halten av c-vitamin varierade mycket i de olika juicemärkena. Brämhults hade mest c-vitamin med 512 mg/kg medan t.ex. Willys juice bara hade 284 mg/kg.

Pastöriseringen av juicerna som är till för att ge en längre hållbarhet tar även bort mängden c-vitamin, ju högre temperaturen vid pastöriseringen är, desto större minskning.

Fakta:
Pesticider Carbendazim
Ett mögelgift som bland annat används under frakten av apelsiner från USA eller Brasilien till Europa. Ämnet har förbjudits i Sverige och i många andra länder. Användningen är fortfarande tillåten i flera EU-länder, dock med strikta restriktioner.
Enligt bland annat Kemikalieinspektionen, som försökt få till stånd ett förbud inom EU, kan bekämpningsmedlets hormonella egenskap störa människors reproduktion och även störa utvecklingen hos foster.
I Australien förbjöds carbendazim tidigare i år förvissa typer av livsmedel, däribland citrusfrukter. Forskare har i australiska medier kopplat samman användandet av carbendazim med mutationer och massdöd bland fisklarver.

Juicekoncentrat
Ingen av de analyserade juicerna har tillverkats från koncentrat. Att juicen inte kommer från koncentrat innebär antingen att apelsinerna pressats efter skörd i ursprungslandet eller att apelsinerna skeppats till Europa för att pressas lokalt. Den pressade juicen koncentreras inte utan behåller sitt ursprungliga vatteninnehåll.

De flesta apelsinjuicerna på den svenska marknaden värmebehandlas (pastöriseras) för att få en längre hållbarhet. Detta gäller även juicerna i Testfaktas urval. Hur kraftigt juicerna pastöriseras varierar mellan olika fabrikat.

C-vitamin
Innehållet i de olika apelsinjuicerna varierade, från 512 mg/kg (Brämhult) till 284 mg/kg (Willys). En vanlig apelsin innehåller cirka 430 mg/kg.

Att c-vitaminhalten varierar beror på hur apelsinerna har vuxit, var de odlas och hur mycket solsken de exponerats för. Även hanteringen i distributionskedjan och pastöriseringen spelar in.

Källa: testfakta.se

Värktabletter kan ge missbildade könsorgan

Posted on: november 16th, 2010 by No Comments

VÄRLDEN  En ny studie som gjorts på 47000 kvinnor visar att värktabletter som innehåller paracetamol kan öka risken för fosterskador. I studien hade hälften av mödrarna ätit läkemedel med paracetamol och hälften hade inte det.

   -De mödrar som hade tagit smärtstillande medel med paracetamol löpte 30 procents högre risk att få barn med missbildningar, säger Morten Søndergaard Jensen, forskare på Aarhus universitet, till tidningen Politiken.

   Man har tidigare gett informationen att läkemedel som t.ex. Alvedon och Panodil är helt ofarliga för gravida att äta. Men enligt den nya danska studien visar det på en ökad risk att pojkar föds med missbildade könsorgan.

   Forskarna påpekar även att smärtstillande tabletter kan ge osynliga skador såsom sämre kvalitet på spermierna.

-Man har ansett att Panodiler är ofarliga för gravida. Den här studien visar att de inte är helt ofarliga. Det ser ut att finnas en ökad risk, säger Morten Søndergaard Jensen.

   Forskarna tycker ändå inte att gravida ska avstå från värktabletter trots den nya studien, men vill se mer forskning i ämnet.

   Tidigare i år har även en studie gjorts vid Göteborgs universitet om att värktabletter kan ge kronisk huvudvärk. Forskarna där menar att det är stor risk att drabbas om man medicinerar sig oftare än tio dagar per månad under tre månaders tid.

Amerikanskt rättsövergrepp mot hela Skandinavien uppdagas

Posted on: november 8th, 2010 by No Comments

usa-sverige-2Det spionage och den övervaknings- och registreringsverksamhet som USA nu avslöjats bedriva i både Sverige, Norge och Danmark kan vara fråga om grov brottslighet.  Säljer man ut svenska medborgare till utländsk makt så är det det ultimata förräderiet, gränsande till statskupp menar rättsexperter. Vi har inte känt till detta” hävdar justitieministern.

Norska TV2 avslöjade i förra veckan att USA med hemliga enheter som kallas SDU (Surveillance Detection Unit) under minst tio års tid registrerat och övervakat norska medborgare och vidarebefordrat uppgifterna till USA:s ambassad i Norge. Uppgifterna skall vidare ha registrerats in i databasen SIMAS (Security Incident Management Analysis System).

USA:s hemliga enheter har rekryterat bl.a. före detta säkerhetspoliser och militärer för att utföra arbetet. I Danmark har det också kommit uppgifter om att liknande verksamhet pågått.

I fredags avslöjades att samma verksamhet pågår i Sverige. Registreringen har varit omfattande och enligt uppgifter har även människor som rört sig i alla möjliga sammanhang såsom politiska och opolitiska demonstrationer etc registrerats detaljerat. Grupperna opererar ifrån hemliga lokaler och har bl.a. avsiktligt rekryterat före detta poliser och militärer. Via dessa kontakter skall de också ha kunnat få tillgång till slagningar i polisens interna registeruppgifter och utredningsmaterial. De olagliga registerslagningarna skall ha utförts av kontakter inom den svenska polisen t.ex. i samband med stora demonstrationer då slagningar i registret inte är något som sticker ut.

usa-sverige
Ett befarat rättsövergrepp mot hela Skandinavien uppdagades i förra veckan. Har SÄPO godkänt verksamheten kan det vara fråga om ett nytt grundlagsbrott och om det skett utan deras medgivande kan det vara fråga om spioneri mot Sverige.

Enligt Säpo ska ambassaden inte ha informerat justitie- eller utrikesdepartementet och inte heller Säpo eller den öppna polisen om den verksamhet den enligt egen uppgift har bedrivit sedan 2000.

Flera experter menar dock att det är osannolikt att den svenska säkerhetspolisen, SÄPO, varit omedvetna om registreringen som pågått mot svenska medborgare. Har registreringen skett med regeringens eller säkerhetspolisens uttryckliga tillstånd är det sannolikt fråga om ett allvarligt grundlagsbrott.

Brott mot folkrätten och värdlandets suveränitet
Enligt juridiska experter, som den norske professorn Ståle Eskeland, kan tillstånd till denna typ av verksamhet inte ges på lägre nivåer inom polisen eller ens av regeringen. Främmande makt har inte rätt att bedriva övervakning på norsk jord.

– En sådan övervakning är i strid med värdlandets suveränitet och folkrätten, säger Ketil Lund som på 1990-talet ledde Lund-kommissionen som granskade säkerhetspolisen i Norge.

usa-ambassad
Fotografering och registrering av svenska medborgare har skett långt bortanför USA:s ambassad på Strandvägen och varit omfattande

Justitieministern agerar talesman för främmande makter

Den svenska justitieministern Beatrice Ask gav under en presskonferens om frågan uttryck för att uppgifterna är allvarliga, men hon välkomnade länder med en ”förhöjd hotbild” att vidta sina egna åtgärder för att minska risken för attentat så länge de håller sig inom ramen för svensk lagstiftning. Professorn i underrättelseanalys Wilhelm Agrell anser att uttalandet är mycket anmärkningsvärt.

– Sveriges justitieminister ska väl i första hand ha ansvar för att svensk lag följs och att svenska medborgare inte utsätts för rättskränkningar. Inte vara talesman för främmande makter.

Av vilken anledning USA menar att de skulle ha särskilt behov av övervakning i Sverige framgår inte. Historiskt sett har både USA:s och tidigare Sovjets underrättelsetjänster upprepade gånger bedrivit olaglig verksamhet på svensk mark. På USA:s ambassad på Strandvägen i Stockholm har fler personer arbetat under täckmantel för den amerikanska underrättelsetjänsten Central Intelligence Agency, CIA.

USA:s ambassad hävdar att man följt svensk lagstiftning och att registreringen syftat till ”att försvara USA:s intressen”.

Fakta:

Enligt svensk lag begår den som i underrättelsesyfte samlar in uppgifter om svenska medborgare och är eller arbetar åt främmande makt brottet spioneri.

Två miljarder Internetanvändare

Posted on: november 8th, 2010 by No Comments

VÄRLDEN  Andelen människor som har tillgång till Internet ökar stadigt. Två miljarder människor beräknas nu ha tillgång till Internet – en tredjedel av jordens befolkning.

   Internet som har rötter i det amerikanska försvarsnätverket Arpanet bildades redan på 1970-talet. Det dröjde sedan till 1990-talet innan det globala nätverket kom till hushållen på allvar.

   Det är FN-organet International Telecommunication som beräknat antalet människor som har tillgång till Internet. Asien står för den största ökningen med Kina i centrum medan Afrika halkar efter. Över 420 miljoner kineser är uppkopplade vilket gör landet till världens största Internetnation.

   En stor del av ökningen tillskriv nyttjandet av mobilnätverk. Det beräknas i slutet av 2010 finnas inte mindre än 5,3 miljarder mobiltelefonabonnemang i världen och cirka 940 miljoner av dessa har tillgång till 3G och höghastighetsdata.

Internettillgången per 100 invånare ser ut enligt följande:

Afrika                9,6
Arabstaterna     24,9

CIS                  46,0 (Commonwealth of Independent States)
Europa             65,0
Amerika           55,0

Asien               21,9