Archive for augusti, 2010

Hemliga svenska militärdokument borta

Posted on: augusti 31st, 2010 by No Comments

SVERIGE  Hemliga militära dokument har försvunnit. Under en rutinmässig inventering av hemliga handlingar på Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona upptäcktes försvinnandet.

   Dels hade en CD-skiva med hemliga handlingar försvunnit. En medarbetare hade också en hemlig digital fil på sin kontorsdator.

– Den datorn ska inte användas till hemlig information och filen låg på medarbetarens hemmakatalog, som det inte kan uteslutas att även andra haft tillgång till, säger Jimmie Adamsson, informationschef vid Tredje sjöstridsflottiljen.

   En anmälan har gjorts till Rikspolisstyrelsen samt den militära underrättelsetjänsten Must som ska utreda ärendet.

   Bara några få personer har tillgång till handlingarna och Försvarsmakten ser mycket allvarligt på händelsen. Förlusten av handlingarna anses innebära ”betydande men” för försvaret. I Tredje sjöstridsflottiljen som är ett insatsförband i den svenska marinen ingår bland annat flera korvetter och minröjningsfartyg.

Det är ännu oklart vad som hänt med CD-skivan och om informationen hamnat i orätta händer.

– Det finns inget som just nu tyder på att materialet ska ha läckt, men vi måste alltid utgå från det värsta scenariot. Nu ska vi ska se över våra rutiner och utbilda personalen ännu mer och se över hur vi inventerar, säger Jimmie Adamsson. 

Historievandring i Runtuna socken

Posted on: augusti 22nd, 2010 by pj No Comments

uppsakullemini2Under en solig dag i mitten av augusti besökte AKTION FÖR SVERIGE Runtuna socken i Nyköpings kommun för att studera traktens rika historia med Södermanlands största kungshög Uppsa kulle som huvudattraktion.

En fornsökning på området utvisar att man i stort sett överallt befinner sig på historisk mark, där våra förfäder under historiens lopp har lämnat många spår efter sig. Vi fick under vår utflykt också tillfälle att studera några av de många runstenar som finns i området. Bland annat den runsten i Aspa som är det äldsta kända dokument vi har över vårt äldsta namn på Sverige (Svitjod) och en av de så kallade Ingvarsstenarna. Tyvärr kan man konstatera att skötseln av runstenarna inte är den bästa, lav får växa fritt utan rengöring och färg för att tydliggöra runskriften är i dåligt skick eller saknas helt.

uppsakulle1
Uppsa kulles belägenhet på en höjd vid Runnviken i Runtuna

Uppsa kulle är av allt att döma kung Ingjald Illrådes gravhög och markerar på så sätt en verklig milstolpe i det forntida Sveriges historia. Ingjald som regerade i mitten av 600-talet var enligt den fornnordiska poetiska krönikan Ynglingatal den siste härskaren av den 800-åriga dynasti som kallades Ynglingaätten och som grundlade det Svitjod med Gamla Uppsala som centralort som med tiden kom att bli Sverige.

uppsakulle2
Vy på södermanlands största gravhög Uppsa kulle

Snorre Sturlasons Ynglingasaga (från omkring år 1220) som grundar sig på denna poetiska krönika Ynglingatal från 900-talet, nämner att Ingjald hade skaffat sig många fiender i Svitjod då han avrättat några lokala kungar för att utöka sin makt. När så en stor dansk här närmade sig så fann han motståndet så övermäktigt att han tog sitt liv här i Runtuna socken genom att bränna sig själv inne. När detta ägde rum i mitten av 600-talet så kunde man båtledes ta sig fram till Runnviken från havet där Uppsa kulle ligger.

Ynglingatals beskrivning av nämnda händelse.

Och Ingjald
levande tråddes
av rökstarka elden
på Räninge

då husförstöraren
med eldfötter
på gudaättlingen
krossande steg.


Den olyckan

bland svearnas folk

syntes alla
den hårdaste,
då han själv,
först av ätten,
skulle förgöra
sitt tappra liv.

Svitjodstenen vid Aspa  Sö Fv1948;289

svitjodstenen
 Astrid lät göra detta minnesmärke efter Anund och Ragnvald, sin son. Blevo döda i Danmark, voro rika i Rauninge och raskast i Svitjod.

 

Svitjodstenen vid Aspa 6 km norr om Uppsa kulle är också anmärkningsvärd på ett annat sätt. Den bekräftar namnet Rauninge, det vill säga samma ställe som Ynglingatal uppger som plats för Ingjald Illrådes död. Detta och själva namnet på högen ”Uppsa kulle” d.v.s en Uppsalakulle visar på att högen är tillhörande en Sveakonung från Uppsala. Dessa omständigheter gör det för troligt att det faktiskt är kung Ingjalds hög.

Denna i dubbel bemärkelse historiska runsten kan beskådas i Aspa där den står tillsammans med ett flertal andra runstenar.

 

Vi kunde under vår vistelse förstå att Uppsa kulle är ett populärt utflyktsmål, då vi hade nöjet att dela upplevelsen med flertalet andra besökare.  Den magnifika utsikten från högen över Runnviken och omgivande odlingslandskap gör Uppsa kulle väl värd ett besök.

 

runnviken
Den pastorala utsikten över Runnviken från Uppsa kulles topp

Gravhögen  har en diameter på 55 meter och har aldrig undersökts närmare arkeologiskt. På kullens topp har det bildats en kraterliknande inbuktning. Förmodligen på grund av att gravkammaren i högen har kollapsat. Inbuktningen på högens topp bildar en för besökarna lämplig läplats där några av besökarna avnjöt sin picknick.

Ingvarsstenen

En annan av de runstenar vi besökte var Sö 131 vid Stora Lundby gård.  Den är en i mängden av de 30-tal så kallade Ingvarsstenar som man har hittat. Dessa stenar berättar om Ingvar den Vittnfarnes stora katastrofala vikingafärd till länderna vid södra Kaspiska havet. Enligt sägnen drabbades Ingvarståget svårt av febersjukdomar vilka få överlevde.

Runsten Sö 131 vid Stora Lundy gård.

131

Spjut, Halvdan, de reste denna sten efter Skarde, sin broder. For österut hädan med Ingvar, I Särkland ligger Oivinds son.

Man måste beundra våra förfäder som hade vedermödan att kunna finna sitt uppehälle i vårt kärva klimat för 1000 år sedan och ändå var både läs- och skrivkunniga i sitt eget alfabet, kunde orientera sig vida i världen, och dessutom  förmådde att administrera och genomföra så stora och långväga expeditioner som den till det fjärran Kaukasus.

Ett besök till Runtuna socken och dess omgivningar kan varmt rekommenderas. Det vackra kulturlandskapet med alla dess historiska fornlämningar ger besökaren en rik upplevelse.

Allvarliga skador av antidepressiva läkemedel

Posted on: augusti 20th, 2010 by No Comments

ProzacÖver hela världen har det nu kommit forskningsrapporter om att antidepressiva medel starkt ökar risk för missfall och även en rapport som har visat att det också orsakar att barn föds för tidigt.

Redan för fem år sedan varnade det amerikanska läkemedelsverket FDA, för att antidepressiva medel kan förhöja risken för missbildningar och då i synnerhet hjärtfel. Under samma år kom man även fram till att barn till de gravida som använder sig av antidepressiva medel riskerar att få abstinensbesvär redan vid födseln.

Trots alla varningar om de allvarliga skador som antidepressiva medel har visat sig åstadkomma har konsumtionen av medlet inte minskat, tvärtom har det ökat.

Olika läkartidningar, från olika delar av världen, skriver nu att antidepressiva medel orsakar så mycket som 68 % ökad risk för missfall och man tror att det beror på att medlen orsakar syrebrist hos barnen. Hos många nyfödda barn har man upptäckt att de inte andas normalt som de ska.

antidepressiva-medel
Alltfler studier visar på de antidepressiva läkemedlens skador

– Barn vars mödrar går på SSRI-preparat har ofta svårare att komma till ro än andra barn; de är irriterade, vilket kan vara uttryck för abstinens. Jag såg nyligen ett barn som gick ner i vikt, vilket är normalt, men det här barnet gick ner mer än ’tillåtet’ och det lyckades inte hämta upp viktnedgången som förväntat. Mamman gick på SSRI, berättar barnmorskan Karin Larsson, som är medlem i Komplementärmedicinska Riksförbundet (KMR).

Canadian Medical Association Journals (CMAJ) forskning har visat att 4 % av alla gravida kvinnor använder antidepressiva medel, och i Sverige har man kommit fram till att var tjugonde kvinna använder medlet.

Nu rapporterar även forskare från Albert Einstein College of Medicine, att antidepressiva medel kraftigt ökar risken för slaganfall och som kan leda till död, för kvinnor efter klimakteriet.

600 föräldrar har i USA stämt GlaxoSmithKline (GSK), som tillverkar det antidepressiva medlet Paxil/Seroxat, eftersom deras barn blivit missbildade. Alltfler blir skadade av antidepressiva medel och samtidigt har det inte konstaterats att medlen har någon riktig positiv påverkan på deprimerade människor.

Alltfler kritiska röster gör sig gällande och ifrågasätter om antidepressiva läkemedel verkligen är hälsosamt, och om de borde vara tillåtna överhuvudtaget.

Ryssland kastar ut Windows och Google

Posted on: augusti 17th, 2010 by No Comments

RYSSLAND  I Ryssland investeras nu 2,4 miljarder kronor på ett projekt att få bort bl.a. dataoperativsystemet Windows. Även sökmotorn Google finns med på listan.

   Satsningen är inriktad på att lansera ett öppet nationellt operativsystem i landet nästa år.

   Operativsystemet kommer till 90 procent vara baserat på Linux och ingår i ett projekt där Ryssland håller på att bli mer informationsorienterat.

   Operativsystemet är tänkt att användas på alla offentliga datorer och på datorer som används i statligt ägda bolag. Bytet kommer däremot inte vara tvingande.

Ryssland ser det som så viktigt att minimera inflytande och risker det innebär att ha amerikansktillverkad mjukvara på datorerna bl.a. p.g.a. att amerikansk underrättelsetjänst har intima samarbeten med bl.a. Microsoft och Google.

   I den ryska skottlinjen ligger även företaget Google och 726 miljoner kronor har avsatts till att utveckla en egen nationell sökmotor.

   Google som är ett enormt snabbt växande imperium har idag större överblick och informationstillgång med möjligheter till omfattande övervakning och analys än många nationella underrättelsetjänster har.

Finsk integritet krockar med FRA-lagen

Posted on: augusti 11th, 2010 by No Comments

FINLAND  En stor del av telefontrafiken från vårt grannland i öst ut i övriga världen går genom Sverige. Nu oroas man i Finland över att FRA:s avlyssning ska drabba deras medborgare.

   I Finland är det lag på att teleoperatörerna ska tillgodose att deras kunders telefonsamtal inte avlyssnas. Det kan ställa till problem vid utlandssamtal eftersom dessa ofta går genom Sverige, vilket man oroas för.

– Finlands lag fordrar att kommunikation är konfidentiell. Och det är kommunikationsverkets plikt att övervaka att alla uppfyller sina plikter, säger Harri Pursiainen, kanslichef på kommunikationsdepartementet i Helsingfors, till Sveriges Radio.

   Också många av teleoperatörerna är oroliga att tappa kunder till konkurrerande bolag som kopplar genom andra länder. Ett alternativ är att de konstruerar näten så att det blir möjligt att koppla utlandssamtal genom andra länder än Sverige, men det skulle förmodligen kräva större ingrepp och kosta en hel del. Ett trådbundet samtal från exempelvis Helsingfors till Oslo skulle ju behöva ta en stor omväg om det inte skulle passera Sverige.

   Håkan Kvarnström, koncernsäkerhetschef på Telia, säger till SR att han anser att kostnaderna för att anpassa näten efter nya lagar är något som staten borde stå för. 

Kan vindkraften vara skadlig för hälsan?

Posted on: augusti 10th, 2010 by No Comments

windmill2Infraljud hörs inte och har en frekvens under 20 hertz och kan uppfattas som vibrationer. De alstras av strömmande luftmassor och maskiner. Vindkraftverk alstrar infraljud.

 

I Sverige gäller gränsvärden för hörbart ljud 40 dBA. För infraljud finns inga gränsvärden.

De lågfrekventa infraljuden som stör kroppen, dBC, finns inte med i kommunernas miljökonsekvensbeskrivningar och oftast sker inga mätningar då mätutrustningen är dyr. Eftersom infraljuden når mycket långt och tränger igenom t.ex. väggar kan man påverkas trots att man bor upp till tre kilometer från ett vindkraftverk.

wind-power2
Konventionella vindkraftverk alstrar infraljud som kan uppfattas på flera kilometers avstånd

 
Allvarligt är att infraljudet ligger nära kroppens egna frekvenser och stör framför allt sömn, koncentration, humör och matsmältning. Diffusa symptom som huvudvärk och tinnitus kan också uppstå.
 

En förhoppning är att kommunerna uppmärksammar dessa problem och tar sitt ansvar.

Kanske kan en utveckling av de vertikalaxlade vindkraftverken vara ett bra alternativ?

200kW vertikalaxlade vindkraftverk i Falkenberg:

Oroväckande huddiagnos hos barn med laptop

Posted on: augusti 5th, 2010 by No Comments

SVERIGE  En nästan bortglömd och oroväckande huddiagnos har snabbt börjat framträda mer frekvent hos barn och ungdomar.

   Huddiagnosen heter Erythema ab igne och var förr vanlig i samband med användande av elektriska värmefiltar och sätesvärmare.

   Under den senaste tiden har allt fler fall av Erythema ab igne rapporterats, främst hos pojkar i 9-15 årsåldern. Orsaken är att man sitter med sin laptop i knät och att värmen från den bärbara datorn vidgar blodkärlen. Detta leder till en inflammation i huden (laptopdermatit), oftast på vänster lår. Detta pga att fläktarna i laptop oftast blåser ut varmluften till vänster.

   Erythema ab igne är i sig ett godartat tillstånd med i huvudsak kosmetiska konsekvenser (rödspräcklig flammig hud, se bild). Men åkomman finns dock beskriven som en riskfaktor för cellförändringar, skivepitelcancer och Merkelcelltumörer. Man har också i studier uppmätt påtaglig förhöjd skrotaltemperatur och man har därför tankar om att det finns en ökad risk för framtida infertilitet då spermier är värmekänsliga.

Källa: KLINIK OCH VETENSKAP nr 29 (förhandspublicering Läkartidningen 32-33/2010)

Läs hela artikeln här.

Den svenska värnplikten avskaffad i strid med folkviljan

Posted on: augusti 1st, 2010 by No Comments

Varnplikt2Den mer än sekellånga allmänna värnplikten som har haft ett stort stöd i djupa folklager har nu avskaffats av alliansregeringen och det blir frivilligt att tjänstgöra inom Försvarsmakten.

Istället för värnplikt ska Sverige införa ett så kallat insatsförsvar som kommer att bestå av endast ca 50.000 man, varav ca 28.000 i stående kontrakterande förband, samt de tre manöverbataljonerna utökade till åtta.

Hemvärnet ska bestå av 22.000 man varav 17.000 ska utbildas bättre inom insatskompanier och får tjänstgöringsskyldighet även i tider av fred. Gripen-planen kommer vara 100 st till antalet och nya helikoptrar ska det bli fler av.

Värnplikten ersätts av en frivillig Grundläggande soldatutbildning (GSU) på tre månader, och därefter anställs de som passar som soldater.

Samtliga förband ska kunna göra insatser i Sverige och utomlands inom en vecka.

Den svenska regeringens beslut att skrota värnplikten går dock emot det svenska folkets vilja visar en ny Sifo-opinionsundersökning som publicerades i  Svenska Dagbladet. Hela 63 procent vill bevara värnplikten och endast 28 procent stödjer regeringens förslag att göra tjänstgöringen frivillig och anställa soldater.

Störst stöd för värnpliktens bevarande finns bland unga män i åldern 15-29 år, där hela tre av fyra av de unga männen vill behålla värnplikten. Alla sju riksdagspartier är överens om att värnplikten ska avskaffas och därmed finns det inget parti i riksdagen som representerar det svenska folkets röst och vilja om värnplikten.

Försvarsminister Sten Tolgfors motiverade värnpliktens avskaffande till Svenska Dagbladet:

– Värnpliktssystemet fungerar inte i den nya säkerhetspolitiska situation där vi också ska kunna ingripa utanför Sverige i närområdet och i internationella insatser.

Men försvarsministern får kritik från värnpliktsrådet.

–Vi är övertygade om att Försvarsmakten kommer att få betydande problem både med numerär och, kanske framför allt, kvalitet på dem som söker, sade Värnpliktsrådets ordförande Oscar Rosén.

kustarti

Vårt värnpliktsförsvar har i ett drygt sekel försvarat landets gränser.

Värnplikten infördes i Sverige år 1901 och har alltid haft en god förankring hos det svenska folket. Syftet med värnplikten var att alla svenskar oavsett klassbakgrund skulle vara delaktiga och känna att man var med och bidrog till landets försvar. Värnplikten hade också som uppgift att förankra enighet och folkgemenskap bland svenskarna.

Olle Håkansson som har utbildat värnpliktiga i 45 år är kritisk mot att värnplikten läggs ner. Han menar att värnpliktens betydelse och hur systemet för värnplikten fungerade var bättre under 1960- och 70 talet. Soldaterna sov och åt bättre, det fanns inga datorer som distraherade och höll ungdomarna uppe om nätterna. Regementet låg lokalt på bygden, och var en del av det samhälle där god samhörighet och gemenskap rådde och ledde till en bra moral och försvarsvilja. Krigsuppgiften var för alla given att försvara just den platsen med sina liv.

Kritiker menar att regeringen nu hugger av försvarets rötter i folkgemenskapen, som i århundraden varit försvarets värdefullaste tillgång. Att man upphör med pliktbegreppet menar man är en tydlig signal från de beslutande myndigheterna att försvaret av Sverige inte längre är var mans skyldighet. Att de unga männen nu missar den samhällsgemenskap, oavsett vilken socialgrupp eller politisk partitillhörighet m.m. de tillhör, som värnplikten ger inför det kommande vuxna arbetslivet anses vara mycket beklagligt. Även om Försvarsmakten förbättrar de materiella tillgångarna något, så kan det inte mätas med förlusten av den folkliga förankringen, folkgemenskapsandan och den mentala styrkefaktor detta skapar för Sveriges väl och försvar.

Värnplikten som har garanterat ett folkligt försvar i Sverige i över hundra år, och inverkat fostrande på tusentals och åter tusentals ungdomar avskaffas nu, och detta anses nu också skada Sveriges trovärdighet för alliansfriheten.