Archive for maj, 2010

Rösaring – ett unikt minne av våra anfäder

Posted on: maj 30th, 2010 by pj No Comments

rosaring-miniEn strålande vacker dag i maj månad gjorde AKTION FÖR SVERIGE en exkursion till ett unikt fornminnesområde i Uppland, där närheten till våra anfäder känns mer påtaglig än på många andra ställen.

Platsen är belägen på en åsrygg och omnämns som Rösaring, dels efter de gravrösen som finns där, dels efter ringen – den märkliga labyrinten invid rösena. Vad som gör platsen än mer unik är den raka, halvkilometerlånga processionsväg som löper genom skogen på åsen, en väg anlagd omkring 815 e. Kr. I önskan om att få vandra samma väg som våra vikingatida förfäder en gång beträtt begav vi oss in i den uppländska skogen inte långt från Bro.

 

Processionsväg

Vi befinner oss i ett av de mest fornminnestäta områdena i Sverige. De flesta fornminnen – och så även Rösaring – har de senaste århundradena besökts och undersökts av historiker och arkeologer, men det var faktiskt inte förrän 1979 som man först upptäckte det som gör Rösaring unikt i sitt slag: den 540 meter långa processionsvägen. Det var en familj som av en händelse påträffade de stenar som kantar vägen. Vid denna tid var den övervuxen av ståtliga tallar, samma sorts träd som pollenanalyser visar växte här även när vägen anlades. Vägen av sand och lera sträcker sig i rakt nord-sydlig riktning.  När vi står inne i skogen vid vägens norra ända kan vi ana gravhögarna i dess slut.

rosaring
”Processionsvägen”


Här vid nordänden av vägen befinner sig grunden till ett hus som uppförts under vikingatid, ungefär samtida med vägen. Mycket tyder på att huset tjänade som likbod, dödshus, där en framstående avliden vilade i väntan på att på processionsvägen föras till sin sista viloplats bland de andra gravarna vid vägens södra ände. Vi vandrar processionsvägen fram de 540 metrarna, samma väg som en av våra anfäder gjorde sin sista resa på för tusen år sedan.

Gravrösen

Vid vägens ände når vi fram till ett gravfält med en stor gravhög, 2,5 meter hög och 25 meter i diameter, som med stor sannolikhet anlagts över det ställe där kvarlevorna av den vikingahövding, som förts längs processionsvägen, bränts.  Jämte denna hög återfinns ytterligare en större hög från vikingatiden och dessutom fyra mindre gravrösen. De mindre rösena anlades sannolikt redan på bronsåldern. Gravfältet befinner sig högst upp på ryggen av sandåsen med en fantastisk utsikt över omgivningen. Inte så långt bort, ca 700-800 meter, skvalpar Mälarens vatten, och en klar dag har man en milsvid utsikt.

rosaring2
”En solig dag är utsikten vid Rösaring milsvid

Nu i våra dagar befinner sig gravfältet på en höjd av 61 meter över havet, men på bronsåldern då platsen först kom att nyttjas för begravningar, var vattennivån minst 15 meter högre, kanske så mycket som 20-25 meter, det vill säga nästan halvvägs upp på åsens sluttning. Trots det var åsryggen med dess gravar en väl utmärkt plats, högt över omgivningarna, vilket säkert just var meningen.

Tanken var nog att inte bara de boende i området utan även de till havs resande skulle bli påminda om de döda som vilade här, och att det var en sedan länge bebodd plats. Vid denna tid var båt det vanligaste färdsättet, och Mälaren var mycket trafikerad då den ännu var en vik i Östersjön, inte en insjö. Landet stiger alltjämt – i dessa regioner med ca 4 millimeter per år – så till nästa millenniumskifte har åsens högsta punkt kanske nått 65 meter över havet.

rosaring3

Labyrinter

Alldeles bredvid gravfältet på åsen upptäcker man det som givit upphov till ”ring” i namnet Rösaring: labyrinter bestående av ett par decimeter stora stenar utlagda i ringar. Det finns ett antal mindre labyrinter samt en större som är 17 meter i diameter och består av 15 ringar. Det är troligt, om än obevisat, att den största labyrinten i Rösaring är äldre än någon av gravarna som finns här. I Antikvitetskollegiums i Uppsala ”Rannsakningarna efter antikviteter” från 1672 omnämns just den större labyrinten som ”ett Tröyenborgh af Steen lagd til 15 warf”. Vad labyrinternas, eller trojeborgarnas, funktion var är inte helt klart, men de utgjorde i de flesta fall kultplatser. Det anses bevisat att labyrinter användes i fruktbarhetsriter och i assessorns i Antikvitetskollegium, Johan Hadorphs, anteckningar kan man läsa att det på Rösaring ”fordom varit mycket ofrande till afgudarne.” Att våra förfäder fascinerades av mytomspunna trojeborgar är i alla fall klart. I Skandinavien existerar fler än 500 labyrinter, anlagda under medeltid eller tidigare, varav ca 300 i Sverige.

Bronsåldersboplats

När vi lämnar åsryggen med gravhögar och labyrinter och beger oss ned för dess sluttning, kommer vi fram till en plats som varit bebodd i åtskilliga tusen år. Då havsnivån i forna dagar låg avsevärt mycket högre än idag, utgjordes det beboeliga fastlandet blott av ett smalt näs. Här kring Stora Ekeby befinner sig boplatser från bronsåldern, så mycket som 4 000 år tillbaka i tiden, och även två stora gravfält med fler än 200 gravar från vikingatid. De många gravarna tyder på att det var en omfattande bosättning, sannolikt ett hövdingasäte, beläget vid havsstranden.

rosaring4
”Stora Ekeby gårdsgravfält. Måhända är det Tanngnjost och Tanngrisner som vaktar vikingagravarna?

Under många tusen år har våra anfäder fötts, levt och dött i detta vackra område, och även om vi kanske inte känner deras namn längre känns de påtagligt närvarande här. För att inte vår identitet, kultur och historia ska gå förlorad måste vi vårda bandet till vårt ursprung. Rösaring är en utomordentlig plats för detta.

Till Rösaring kommer man genom att från utgångspunkt i södra delen av Upplands-Bro följa skyltningen mot Lindormsnäs. Efter ca en halvmil kommer man till vägvisaren Låssa kyrka 1 km. Man far då till Låssa kyrka och fortsätter ytterligare 1 km, nu på grusväg, till en parkeringsplats belägen uppe på åsen.

Grundlagsbrott inom Säpo – chefer går fria pga kompetensbrist

Posted on: maj 26th, 2010 by No Comments

SAPO-brottEfter en utredning inom riksenheten för polismål går tre chefer inom Säkerhetspolisen (Säpo) fria efter att systematiskt undvikit att förstöra telefoninspelningar, SMS-meddelanden och samtalsanteckningar sedan åklagare beslutat om förstörelse. Detta tros ha pågått i över tio års tid och trots att bevisningen är klar frias de tre cheferna pga att de ”anses sakna kompetens”.

De tre cheferna har varit ansvariga för de tre mycket centrala enheterna: Författningsskyddet, enheten för Kontraspionaget och enheten för Kontraterrorism. Säpo har i omgångar uppdaterat sina system för hemlig telefonavlyssning och dessa är numera helt digitala.

Omfattningen av hemlig telefonavlyssning har i Sverige ökat markant de senaste åren och polisens befogenheter har utökats samtidigt som de tekniska möjligheterna för avlyssning förbättrats avsevärt. Säpo uppger att de beviljas hemlig telefonavlyssning på ca 1500 personer årligen i Sverige. Mörkertalet befaras dock vara stort. Mobiltelefoni faller t.ex. inte in under samma lagstiftning som fast telefoni. Polisen har också samarbete med FRA, Försvarets Radioanstalt.

avlyssnad

Allt fler telefoner avlyssnas och bandas i Sverige. På de enheter som hanterar den hemliga avlyssningen har det i åratal saknats rutiner för att radera material trots åklagarbeslut. Anställda inom Säpo har också avslöjats söka i material som borde vara raderat.

Det var Säkerhets- och Integritetsskyddsnämnden som vid en inspektion i januari 2009 upptäckte att upptagningar/uppteckningar vid hemlig telefonavlyssning av telefonsamtal från en nedlagd förundersökning inte hade förstörts, trots att åklagaren har fattat beslut härom.

Chefsåklagare Per Lind vid riksenheten för polismål inledde i februari 2009 en förundersökning om tjänstefel.

Några utdrag ur utredningen:

”Antalet förundersökningar där telematerialet inte är förstört enligt rättegångbalkens regler är betydande.”

”Säpo har under de senaste 5 åren anställt ett stort antal handläggare utan polisiär bakgrund och den dåvarande verksamhetsledningen har inte tillsett att dessa haft erforderlig kompetens avseende hemliga tvångsmedel.”

”Under förundersökningen har det framkommit att anställda på de operativa enheterna saknade eller hade mycket bristfällig utbildning i hantering av hemliga tvångsmedel.”

Under förundersökningen har det framkommit att anställda inom Säpo har sökt uppgifter i databaserna i avslutade förundersökningar där telematerialet skulle varit förstört. Det har visat sig att det inom Säpo saknas system och hantering för att uppfylla kraven för användning av tvångsmedel.

De tre sektionscheferna inom Säpo går fria trots bevisningen (brott mot grundlagen, regeringsformen 2:23 samt rättegångsbalken 27:24).

Hela förundersökningen kan läsas här.

Kronisk huvudvärk framkallas av värkpiller

Posted on: maj 24th, 2010 by No Comments

SVERIGE  Tabletterna är till för att bota vår smärta sägs det, men nu visar det sig att läkemedlen kan ge kronisk huvudvärk om de tas för ofta.

   Enligt en ny studie lider 150 000 svenskar av kronisk huvudvärk pga överanvändning av de vanligaste värkpillren. De svenska kvinnorna drabbats värst och det är tre gånger vanligare med kronisk huvudvärk bland kvinnorna än männen.

   Så kallade tripaner, migränläkemedel som använts sedan 1980-talet, har visat ge snabbast utveckling av kronisk huvudvärk. Men vanligast är det att man använt receptfria mediciner, och Alvedon är den mest använda.

   – Vi brukar kalla det för en paradox. Vi vet inte med säkerhet vad det beror på, men medicinerar man oftare än tio dagar per månad under minst tre månader löper man stor risk att drabbas, berättar Pernilla Jonsson som är doktorand och apotekare vid Göteborgs universitet.

 

   Forskare varnar nu för att detta kan utveckla sig till ett stort folkhälsoproblem och på samma gång höga kostnader för samhället.

   – Detta får helt klart samhällsekonomiska effekter och påverkar sjukskrivningarna. Dessutom är det enskilda lidandet stort. Det är något som man borde uppmärksamma mer så att både läkare och vanliga konsumenter känner till det, berättar forskare från enheten för socialmedicin på Göteborgs universitet.

   Det vanligaste sättet för att bli av med sjukdomen är att starkt begränsa användningen av läkemedlen och göra en så kallad avgiftning.

   – Det kan vara besvärligt för många eftersom man under perioden ofta får ökad huvudvärk och illamående. Gör man det och går igenom avgiftningen så ser man att det minskar, säger Pernilla Jonsson. 

En olöst våldtäkt varje dag i 10 års tid

Posted on: maj 21st, 2010 by No Comments

SVERIGE  Våldtäktsstatistiken börjar skjuta i höjden rejält i Sverige. Siffrorna över antalet olösta våldtäkter är en dyster läsning. Antalet överfallsvåldtäkter utomhus slutade under fjolåret på 966 och dessa betraktas i regel som de mest traumatiska.

   De senaste tio åren har en utomhusvåldtäkt om dagen, med okänd gärningsman, förblivit olöst.

Det ser så illa ut tyvärr, säger Niklas Långström, professor och sexbrottsforskare vid Karolinska institutet och kriminalvården.

   Antalet anmälda fullbordade utomhusvåldtäkter har tredubblats de senaste tio åren.

I massmedia förekommer ofta förklaringar som att ”kvinnor är idag mer benägna att göra en anmälan” och att begreppet våldtäkt fått en bredare definition som förklaring på de lavinartade antalet ökade våldtäkter.

   Att kvinnor skulle vara mer benägna att göra en polisanmälan idag råder det dock delad uppfattning om då många förlorat förtroendet för rättsväsendet och ser ofta att att en anmälan endast leder till oönskad och jobbig uppmärksamhet kring det inträffade. Inte minst visar mängden ouppklarade våldtäktsfall på sådant som leder till ett skadat förtroende för rättsväsendet.

   Att kalla det ett polisiärt misslyckande vore en underdrift. Vad som ofta är mycket vanligt förekommande i debatten kring våldtäkter är fokus på symptomangripande åtgärder såsom t.ex. fler övervakningskameror, fler poliser etc. Sällan förkommer fördjupade debatter kring själva orsakerna dvs av vilken anledning begås det allt fler våldtäkter, hur det kommer sig att det finns så många våldtäktsmän, vilka är dessa etc.

Antal överfallsvåldtäkter per år utomhus:

1999: 361
2000: 367
2001: 402
2002: 404
2003: 523
2004: 555
2005: 740
2006: 699
2007: 837
2008: 881
2009: 966

Källa: Brottsförebyggande rådet

Omfattande fiffel och fusk inom McDonalds

Posted on: maj 18th, 2010 by No Comments

mcdonalds-soporEn av Sveriges största ungdomsarbetsgivare, McDonalds, har avslöjats regelbundet och medvetet märka om och sälja gammal mat som skulle ha sorterats bort då den blivit gammal. Detta har Dokument inifrån avslöjat.

– Kycklingsallader som håller ett visst antal timmar märker man om, berättar Riccard Nilsson, tidigare anställd inom McDonalds.

   Det händer också att hamburgare i värmeskåpen ligger längre än de högst tillåtna 10 minuterna. Tidmarkörerna som lyser grönt, betyder att hamburgarna eller Pommes frites är färska, men om de lyser rött är de gamla och ska då slängas.

   Det är mer undantag än regel att dessa regler följs och man säljer ofta mat som är gammal och som inte får säljas.

   -I början sa chefen som lärde upp mig att jag måste vara jättenoggrann med att kasta det där. Både Pommes frites, hamburgare och allting. Och jag kastade hamburgare, det var hur mycket som helst som fick kastas. Också tyckte jag det var konstigt att ingen annan gjorde det, och jag började nästan skälla på dom för att att jag tyckte dom också skulle göra det, men efter ett tag så fick jag skit för att jag kastade hamburgarna’, berättar en kvinnlig anställd på McDonalds.

sophog
Här skulle hamburgare, Pommes frites och annan skräpmat som blivit gammal hamnat om McDonalds följt vad de lovat sina kunder. Istället märks maten om och serveras som färsk.

   -Skiftledaren och restaurangchefen sa åt mig att inte kasta. De sa åt mig att ändra på tidkortet. Det är inte okej, det är inte hederligt, berättar en engelsktalande afrikansk kvinna som jobbar på McDonalds i Sverige.

   För att kunna sälja de gamla hamburgarna brukar man nollställa tidmarkörerna, så att det lyser grönt igen, då märker ingen att maten blivit för gammal. Även salladsskålar som märkts när de ska slängas brukar märkas om så de ska kunna säljas även om de är gamla berättar anställda.

Inte endast har man avslöjat hur gammal mat serveras, dessutom har de anställdas arbetsvillkor granskats och bl.a. så har det kommit fram att när gästerna inte är så många, så måste de anställda stämpla ut, kanske sitta i personalrummet och vänta på att få arbeta igen och under denna tid inte få någon lön. Om man vägrar detta, att t.ex. ’ta en rast’ och gå därifrån mitt i natten, kan McDonalds straffa sina arbetare genom att ge dem ’obehagliga arbetsuppgifter’ som annars inte skulle göras överhuvudtaget, som att skura sopmaskiner i källaren mitt i natten eller liknande straffarbete.

   Detta trots den lagliga rätten om avtalad arbetstid. Arbetsgivarna pressar sina anställda att ta ledigt för att hålla nere arbetskostnaderna. Att ’gå på rast’ betyder att stämpla ut och inte få betalt, berättar en anställd på McDonalds. Man vill hota med tråkiga och jobbiga arbetsuppgifter för att få sina anställda att gå hem, när man vill göra sig av med dem för tillfället.

En annan mer extrem metod som McDonalds använder för att hålla nere sina kostnader är att få arbetarna att jobba gratis. Man ställer krav på sina anställda att de ska stämpla ut en viss tid och är de inte klara den tiden så ska de jobba gratis tills dess att jobbet är klart. Många anställda berättar att de medvetet tilldelas arbetsuppgifter som inte går att hinna klart på den angivna tiden och syftet sägs vara medvetet från McDonalds sida för att utnyttja gratisarbete och på så vis spara in på kostnaderna.

mcdonalds-pengar
Profit i fokus. Allt tyder på att företagsledningen medvetet struntar i missförhållanden pga den stora lönsamheten i att fiffla med de anställdas övertid och låta personal arbeta gratis trots lagstadgade anställningsavtal.

   Det har även hänt att arbetsledare har gått in och ändrat i tidrapporterna för de anställda och tagit bort övertider så att de anställda förlorat hundratals och tusentals kronor av sin lön. På detta sätt beräknas företaget spara miljontals kronor varje år bara i Sverige.

   Men den unga personalen pressas inte bara av att vara beredd att stämpla ut och arbeta gratis när man blir beordrad till det, man ska samtidigt ständigt vara tillgänglig.

En kvinnlig anställd berättar:

– Om man skulle ringa och sjukanmäla sig så blir dom jävligt sura, sen försökte dom få en och komma och jobba ändå. De sa inte, ’vad tråkigt att du är sjuk, krya på dig, jag ringer någon annan’, utan de sa:

– ’Jaha är du sjuk, men kan du inte komma och jobba ändå?’

– Nej, men jag är sjuk svarade jag.

– ’Men du kan ju komma och jobba ändå.’

– Nej, det går inte jag har faktiskt feber.

’Ja men några timmar kan du väl jobba, ta en Ipren.’

Till och med när arbetsledare sett att deras anställda spytt och mått väldigt dåligt har de begärt att de ska komma, öppna upp och jobba.

I Dokument inifrån:s undersökning bröt 37 av de 48 granskade McDonaldsbutikerna i Sverige mot sina egna kvalitetsregler. Fusket och fifflet har visat sig inte vara några undantag inom McDonalds, utan något som sker dagligen inom företaget. Detta är dock inget unikt just för McDonalds i Sverige, utan även globalt ser det likadant ut inom företaget.

   Gammal mat, falska datummärkningar, medarbetare som ibland tvingas jobba utan lön, ibland sjuka och som därmed blir en en hälsorisk, inte bara för dem själva utan även för deras medarbetare och kunder, kan sammanfatta denna undersökning.

   Av de få fall av missförhållanden som leder ända fram till rättsprocesser klarar sig McDonalds mycket billigt undan och enligt Dokument inifrån:s reporter, som också talat med flera amerikanska advokater som processat mot McDonalds i åratal, kalkylerar McDonalds avsiktligt med fifflet och tar smällen när de åker dit eftersom de räknar på att de tjänar på fifflet pga skadeståndsfallens låga omfattning och belopp.

En anledning till att många missförhållanden inte kommer upp till ytan tros också bero på att många av företagets anställda är unga och rädda om sina jobb samtidigt som de är dåligt insatta i sina rättigheter. McDonalds är kända för att ha dåliga löner och är ett av de företag i Sverige som har allra högst andel anställda invandrare.

Se själva hela programmet här.

För lite debatt om EU-frågor

Posted on: maj 15th, 2010 by No Comments

SVERIGE  Studieförbundet Näringsliv och Samhälles demokratiråd har i en rapport konstaterat att intresset är ljumt hos partierna att lyfta EU-dimensionen i debatten.

   EU-frågorna har en stor inrikespolitisk återverkan och många beslut som fattas av ministerrådet och EU-parlamentet påverkar direkt svenska lagar och svenskars vardag. Trots det är det sällan som partierna gör politik av dem. Detta bidrar till ett blodfattigt nationellt samtal om EU-frågor, anser Jonas Talberg, professor i statsvetenskap vid Stockholms Universitet. Han efterlyser därför mer av nationell politisk strid om EU-frågorna.

   Ett grundläggande budskap i rapporten är att den svenska grundlagen är missvisande när det gäller relationen till EU och att unionen påverkar det svenska statsskicket betydligt mer än vad som framgår av regeringsformen.

   Formuleringen i regeringsformen ger ett falskt alibi att grundläggande demokratifrågor går att hålla borta från EU, anser Carl-Fredrik Bergström, juridikprofessor vid universitetet i Uppsala. Även om en ändring av EU-paragrafen i grundlagen är på gång efter höstens val så är den, enligt rapporten, otillräcklig.

Obama positiv till nytt supervapen

Posted on: maj 14th, 2010 by No Comments

USA  En ny kraftig superbomb med en rekordstor räckvidd kan komma att ersätta kärnvapnen, detta enligt Vita huset. Det påstås att det nya vapnet ska kunna nå vilket mål som helst på planeten inom bara en timme.

   Vapnet existerar ännu inte, men oro har väckts, och USAs president Obama har skrivit under ett så kallat Startavtal med Ryssland, att USA måste skrota en kärnvapenrobot för vart och ett exemplar av det nya vapnet som tillverkas.

   Prompt Global Strike är vapnets namn, och betyder på svenska ungefär: Omedelbar global träff. Syftet sägs vara att man med detta vapen ska kunna slå ut speciella mål, som t.ex. “Usama Bin Laden i en grotta”, eller en nordkoreansk robot innan den kan användas, eller mot iranska kärnteknikanläggningar. Effekten lokalt sägs motsvara ett atomvapens.

   Obama har inte gett sitt klartecken ännu, men sägs vara positiv till det nya vapnet.

   Den tidigaste versionen ska kunna tas fram 2014 och finnas tillgänglig i Pentagons arsenal någongång mellan 2017-2020.

   Kritik riktas nu mot Obama från både Kina och Ryssland, som menar att fredpristagaren ”ersätter ett hot med ett annat”.

Landsbygdsriksdagen genomförd

Posted on: maj 14th, 2010 by No Comments

SVERIGE  Den 6 och 9 maj avhölls årets upplaga av Landsbygdsriksdagen som samlade över tusen personer.

   Huvudbudskapet var att varje individ har ett ansvar att utveckla sin hembygd.

   Näringsminister Maud Olofsson deltog och presenterade regeringens åtgärder för att stärka utvecklingskraften på landsbygden. Hon ansåg att landsbygden har entreprenörerna, råvarorna och utrymmet och att energiomställningen kan bli en ekonomisk hävstång för densamma. Framtidens mack kanske är ett eluttag vid ett vindkraftverk, menade hon.

Förbättringar av krisberedskapen önskas

Posted on: maj 13th, 2010 by No Comments

SVERIGE  Regeringen anser att de nordiska ländernas krisberedskap skulle stärkas om samarbetet systematiserades mer och de gemensamma resurserna användes mer effektivt.

   Områden som skulle kunna beröras är bl.a. räddningstjänst, beredskap för kemiska, biologiska och nukleära ämnen, samt kriskommunikation till befolkningen.

   Även samarbetet mellan civila aktörer och Försvarsmakten bör stärkas samt att planering och genomförande av internationella insatser vid akuta katastrofer, typ jordbävningen på Haiti, samordnas.

   Samhället behöver också bli bättre på att förebygga, identifiera och hantera IT-incidenter, där en viktig del är att inrätta en nationell samverkansfunktion för informationssäkerhet. Detta bör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap verka för, enligt regeringen.

Livsmedelsverket kritiserar hälsokostreklam

Posted on: maj 13th, 2010 by No Comments

SVERIGE  Konsumentverket har, efter påtryckningar från Livsmedelsverket, kritiserat hälsokostkedjan Life för vilseledande marknadsföring.

   Life har haft en informationskampanj som säger att näringshalten i bl.a. apelsiner och avokado, samt många andra livsmedel, har minskat drastiskt sedan 40-talet, en del så mycket som 70%.

   Life har nu drygt 2 veckor på sig att besvara Konsumentverket.

   Jan Wiberg, som är kvalitetsansvarig för Life Europa, menar att de har ett 30-tal studier bakom sig som visar att deras uppgifter är riktiga.