Archive for mars, 2010

Allvarligt fulspel bakom Tamiflu

Posted on: mars 29th, 2010 by No Comments

Tamiflu_miniDen svenska regeringen har importerat den påstådda antivirusmedicinen Tamiflu för 200 miljoner kronor som placerats i ett hemligt lager. Men nu ifrågasätts det vetenskapliga underlaget som beslutet fattades på, detta efter granskningen av läkemedelsbolaget Roche och det underlag som preparatet inhandlats på.

Enligt programmet Kalla fakta har statsepidemiologen Annika Linde, som burit ansvaret för hur Tamiflu brukas, på samma gång gjort reklam för den och fått betalt för detta av schweiziska Roche, just det företag som producerat Tamiflu.

År 2002 ska hon enligt Kalla fakta ha deltagit i en reklambroschyr för Tamiflu, något hon själv förnekar och påstår att det endast handlade om en sammanfattning på ett möte hon deltagit på och som hon inte fått betalt för.

Tamiflu är en medicin som sägs motverka influensa. Enligt Roche förkortar Tamiflu sjukdomsförloppet med 1-3 dagar, ger en stor skyddseffekt på mellan 70-90 % och minskar hospitaliseringen med 60 procent. Men hela åtta av tio studier som läkemedelsbolaget uppvisar som sina källor är inte fullständiga eller publicerade och de andra två övriga har avslöjats varit skrivna av en spökskrivare på ett PR-bolag.

tamiflu-produktion
”Schweiziska Roche har tjänat runt 75 miljarder kronor på försäljning av produkter  kring fågel- och svininfluensan”

Lindes uppgift ska ha varit att föra fram Roches budskap på ett förtroendeingivande sätt. Tamiflu fick sitt stora uppsving vid uppståndelsen kring fågelinfluensan år 2004 och sålde slut för andra gången då rädslan för svininfluensan spreds över världen förra året. Roche har tjänat stora pengar, omkring 75 miljarder kronor, på försäljning av produkter kring fågel- och svininfluensan. Många tunga forskare går nu emot och tvivlar på det vetenskapliga bakom Tamiflu, bl.a. den kända forskarsammanslutningen Cochrane Collaboration har gjort granskningar och ifrågasätter preparatet, men rådatan som studierna bygger på är inte tillgänglig för dem.

– Därför kan vi varken verifiera kvaliteten på läkemedlet eller resultaten, berättade Tom Jefferson från Cochrane Collaboration som är ledande bakom granskningarna av Tamiflu.

– Det finns en betydande osäkerhet om effekten, berättade han till Kalla fakta.

Professor Carl Heneghan från universitetet i Oxford som också han granskat preparatet bekräftar också att det inte existerar något som helst bevis för någon skyddseffekt överhuvudtaget.

– Enligt min mening är den lika med noll, sade Heneghan.

Nu varnar kritikerna för skadliga bieffekter i form av bl.a. magproblem, men även vanföreställningar mm.

Det var Socialstyrelsen i Sverige som rekommenderade regeringen att köpa preparatet, men myndigheten har inte heller haft insyn i rådatan som det sägs att Roches studier är byggda på. Socialstyrelsen har alltså själva inte granskat preparatet eller studierna som Tamiflu varit baserat på, utan godtagit Läkemedelsverkets utlåtande som endast baserats på tillverkaren Roches egna preferenser.

AnnikaLinde
”Jag minns inte om jag fått betalt, svarar Annika Linde, statsepidemiolog på Smittskyddsinstitutet i samband med att hon tidigare gjort reklam för Tamiflu.”

Kalla fakta påstår vidare att Annika Linde har samarbetat med Roche mellan år 1995-2009, samtidigt som hon skrev behandlingsrekommendationer på Smittskyddsinstitutet och fattade stora och avgörande beslut hur den ska användas. Under denna tid godkändes Tamiflu i Sverige och resten av EU.

– Jag fattade aldrig beslut om användning eller inköp. Samarbetet med Roche grundar sig i att de bad mig sitta med i en expertpanel, sade Annika Linde till sitt försvar.

–  Har du fått betalt? frågade Kalla fakta.

– Jag har fått reseersättning till möten jag blivit inbjuden, men inte betalt, svarade Annika Linde. – Jag kommer faktiskt inte ihåg om jag fick betalt.

Men enligt den kartläggning som Kalla fakta genomfört har Smittskyddsinstitutet erhållit över 400.000 kronor de senaste åren från Roche.

– Det pengarna har jag inte fått ett öre av. Största delen av pengarna som Smittskyddsinstitutet fick var för att de genomförde en studie om HIV åt Roche, svarade Annika Linde.

Enligt David Reding, talesperson för Roche, finns rådatan bakom studierna tillgängliga på en dataserver som det går att få tillgång till i krypterad form. Det handlar om sekretess på grund av att personerna som deltagit i studierna ska vara anonyma.

– Och det finns överväldigande bevis på läkemedlets effekt, berättade han till Kalla fakta.

Reding förnekar att Roche anlitat ett PR-bolag.

– Det handlar om en medicinsk skribent vid ett medicinskt kommunikationsbolag. Vi är säkra på att det här är gjort som det ska, sade David Reding. 

Fetma – en global epidemi

Posted on: mars 11th, 2010 by No Comments

VÄRLDEN  Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har fetma blivit en ”global epidemi” och är orsaken till åtminstone 2,6 miljoner människors död varje år.
 
  Människors övervikt och fetma är enligt WHO nu inte endast ett problem för främst de rika länderna i världen, utan snart lika utbrett i både mellan- och låginkomstländer. Enligt ny statistik är nu runt var sjätte vuxen människa, dvs en miljard av världens ca sex miljarder människor överviktiga, varav minst 400 miljoner är drabbade och lider av fetma.
 
   Mer än 42 miljoner av världens barn under fem år är överviktiga och det är stor risk att dessa barn blir feta när de blir vuxna, och har även större risk att få kärlsjukdomar och diabetes än andra barn, och även dö tidigt eller drabbas av handikapp. WHO beskriver barnfetman som ”ett av 2100-talets allvarligaste hot mot folkhälsan”.
 
  Sättet att mäta övervikt använder sig av Body Mass Index (BMI), vilket innebär att personens vikt delas med längden i kvadrat. Om personen har BMI på över 30 lider den av fetma, och om BMI är 25 eller mer definieras personen som överviktig.
 
  Det finns bevis för att risken för kroniska sjukdomar ökar gradvis från ett BMI på 21, skriver WHO.
 
  De sjukdomar som överviktiga personer riskerar att drabbas av, hade de flesta förmodligen kunnat slippa eftersom 44 % av alla fall av diabetes, 23 % av hjärtsjukdomarna och kring 7-14 % av en del cancersjukdomar är kopplade till fetma och övervikt enligt WHOs undersökningar. WHO är särskilt orolig över att fetman sprider sig alltmer i de fattiga länderna och speciellt i stadskärnorna.
 
  Medan organisationen fortsätter att hantera problem med infektionssjukdomar och undernäring upplever den en våg av kroniska sjukdomar som övervikt och fetma. Det är inte ovanligt med fall av undernäring och fetma inom samma land, och ibland till och med inom samma hushåll, berättar WHO.

Föreläsning om elektromagnetisk strålning och dess hälsorisker

Posted on: mars 7th, 2010 by No Comments

aktivitetsbildAKTION FÖR SVERIGE anordnade ett föredrag med Rosalie Wallin, friskvårdsföretagare, Q Friskvård och informatör om elektromagnetisk strålning.

Hur påverkar det moderna levernet oss? Den trådlösa tekniken sprider idag snabbt ut sig i samhället. Företag och myndigheter skall ”modernisera” och marknaden vräker ut produkter och reklamen är utbredd.

Men är tekniken ofarlig? Hur mycket utrymme får forskningen om dess hälsorisker i media? Hur mycket ärlig forskning förekommer över huvud taget på området? Är myndigheternas källor och forskare helt oberoende utan ekonomiska intressen i industrin? Det är några av de frågor som föreläsningen avhandlade. Delar av föredraget sammanfattas nedan.

Rosalie
Rosalie Wallin, friskvårdsföretagare och informatör höll det informationsrika och nyttiga föredraget.

De trådlösa produkter som ofta förekommer idag i våra hem och på våra arbetsplatser avger elektromagnetiska fält (EMF). Frekvenserna i dessa fält är sådana att de inte avger speciellt mycket värme. Då strålningen varken är synlig för ögat eller avger någon direkt kännbar värme är det för de allra flesta friska människor svårt att omedelbart känna av någon elektromagnetisk strålning.

Då strålningens inverkan på kroppens celler sker långsamt kan det beskrivas som att man ”somnar in” i strålningsdimman. Symtom som är kopplade till EMF kommer därför ofta efter en längre tids exponering, varierar kraftigt från person till person och har ofta inte en rationell koppling till själva strålningen då denna påverkar hjärnans signalsubstanser.

Strålning ifrån en mobiltelefon stör celltillväxten hos unga. Efter bara 10 minuters användning av en mobiltelefon påverkas fostret hos en gravid kvinna. Ett barns hjärna är påverkad en timme efter ett kort mobiltelefonsamtal.

hjarna
”Vår hjärna utsätts dagligen för exponering av elektromagnetiska fält. Genom att begränsa användningen av mobiltelefoner och användandet av trådlösa produkter kan vi begränsa dess skador på hjärnan och cellförnyelsen i kroppen.”

Det har gjorts strålningsstudier på råttor, vilka är representativa för människor, där man exponerat dem för strålning ifrån en mobiltelefon. Då råttornas levnadscykler är mycket kortare än människors kan man se resultatet av hur strålningen påverkar de kommande generationerna. Råttorna utsattes för strålning ifrån en mobiltelefon som motsvarar ett dagligt bruk hos den ”moderna människan”. Vid tredje generationens råttor som utsatts för denna exponering förekom det att fostren blev dödfödda. Fjärde generationens avkommor var helt sterila.

Till skillnad ifrån t.ex. värmestrålning ifrån solen, röntgenstrålning och annan strålning kan vi inte gå undan från den elektromagnetiska strålningen. Kroppen har inte heller något varningssystem då den utsätts för elektromagnetisk strålning, till skillnad ifrån hög värme, högt ljud etc.

Hur kommer det sig att vissa drabbas av överkänslighet och andra inte?
Detta har med flera faktorer att göra. Dels exponeringens omfattning och längd, dels kroppstypen och de medfödda förutsättningarna och dels hur hälsosamt man lever i övrigt. För att undvika att bli överkänslig måste cellerna hinna reparera sig. Om man ständigt eller ofta utsätter kroppen för elektromagnetisk strålning så hinner inte kroppen återhämta sig och cellerna repareras inte ordentligt. God kost, sömn, motion och livsglädje är andra faktorer som får kroppen att läka.

Utländska läkares syn på modern trådlös teknik
Wiens läkarsällskap varnar uttryckligen för överdrivet mobiltelefonerande, framför allt för barn.
Studien REFLEX visar entydigt på att mobiltelefonstrålning har en genotoxisk effekt. Som första konsekvens av detta har nu Wiens läkarsällskap (Wiens Ärztekammer) tagit fram ett regelverk med konkreta förhållningsregler för umgänge med mobiler.

Erik Huber, representant för miljömedicin vid läkarsällskapet för Wien säger:
– Om man för mediciner erhöll samma provresultat som mobiltelefonstrålningen uppvisar, skulle man genast dra in dem från marknaden.

Följande riktlinjer för mobiler skall enligt Huber gälla ”uttryckligen inte bara för barn” (ett urval):

  • Barn under 16 år skall inte använda mobiltelefoner
  • Använd mobilen bara i trängande fall och håll samtalet kort
  • Att ha mobiltelefonen i byxfickan eller att skicka SMS under skolbänken kan påverka fertiliteten och skall därför fullständigt förbjudas
  • Håll telefonen borta från kroppen när du sänder SMS
  • Telefonera inte i fordon (bilar, bussar, tåg) då mobilen strålar mera.
  • Håll ett par meters avstånd till andra. De utsätts också för strålning.

Följande symtom eller symtomkombinationer kan orsakas av högfrekventa elektromagnetiska fält (en sammanfattning av läkarnas iakttagelser, utdrag ur brev från 130 läkare i Bamberg till ministern för miljö, hälsa och konsumentskydd i München):

Sömnstörningar, trötthet, huvudvärk, oro, yrsel, retlighet, koncentrationsstörningar, glömska, svårigheter att finna ord, depressiv stämning, energibrist, ångest, panikattacker, inre brännkänsla, inre darrningar, ledsmärtor, nerv- och mjukdelssmärtor, koordineringsstörningar, hjärtrytmstörningar, blodtryckshöjning, hormonstörningar, aptitlöshet, illamående mm.

Många andra länder och dess myndigheter har en helt annan syn på strålning. I Ryssland t.ex. avråds gravida kvinnor att använda datorer straxt innan graviditeten och avråds under hela graviditeten att använda mobiltelefoner. Kanadensiska och norska myndigheter avråder eller rekommenderar barn att starkt begränsa användandet av mobiltelefoner.

Ur ”Strålande tillvaro”: Det var ingen slump att mikrovågsugnar var totaltförbjudna i Sovjet, de kan mycket om strålning och hälsorisker (men efter ”Glasnost” har västnationernas ekonomiska regelverk tvingat forna östsidan att utsätta sin befolkning för denna galenskap också).

Just nu pågår för fullt planerna på att bygga nästa generations mobil- och kommunikationsnät i Sverige, 4G. Strålningen ifrån denna teknik kommer att vara ännu starkare än föregående 3G. Samtidigt river man fasta delar av telenätet. I glesbygden har det efter privatiseringen av telefoninätet i Sverige inte längre ansetts vara ”ekonomiskt försvarbart” att underhålla det fasta nätet, varför det nu skall rivas. Som boende på glesbygden kommer man alltså tvingas installera trådlös telefoni och utbyggnaden av strålande master kommer att breda ut sig.

Marknadskrafter och jäv

Telekomindustrin är en av världens snabbast växande industrier. Bara Teliasonera omsatte år 2008 hela 104 miljarder svenska kronor och aktiebolaget omfattade då totalt 135 miljoner abonnemang i 20 länder.

Anders Ahlbom, professor på Karolinska Institutet, sitter också i SonyEricssons vetenskapliga råd. Ahlbom är den som samtidigt har fastställd gränsvärder för ICNIRP (International Commission on non-ionizing radiation protection (ICNIRP) är en internationell förening av internationellt verksamma forskare inom området Icke-joniserande strålning och människors hälsa, vilkas gränsvärde många nationer följer.)

Den svenska undersökningsenkäten ”En vetenskaplig forskningsstudie om mobiltelefoner och hälsa” från Karolinska Institutet finansierades av forskningsmedel ifrån Vetenskapsrådet, AFA, VINNOVA Ericsson, Telenor i Sverige och TeliaSonera. Enligt enkäten ”finns inte några kontrakt mellan dessa bolag och COSMOS-gruppen, som är helt självständig”. Trovärdigheten i denna studie talar för sig själv.

Exempel på trådlösa produkter som ofta förekommer i våra hem som ofta står på dygnet runt:
DECT-telefoner (de allra flesta bärbara hemtelefoner är DECT-telefoner vilka ofta strålar ännu kraftigare än mobiltelefoner)
Elektronisk barnvakt
Trådlösa nätverk t.ex. WLAN, WiFi
Handsfree med Bluetooth
Larm
Ljudanläggningar
Datormus, tangentbord

Annan elektronik i vår närhet:
TV och radio
Dator
El-stängsel
Dimmer
Lysrör
Lågenergilampa
Klockradio
El-radiator
Elcentral
Hushållsmaskiner

Fläkt m.m.

butiken
Ett urval av hälsokost, böcker om vaccinationsskador, vegetariska receptböcker och annat salufördes på plats.

För att i dagsläget försöka sätta den ganska ofattbart ansvarslösa användningen och utbyggnaden av trådlös teknik i ett perspektiv så kan vi göra paralleller med t.ex. användningen av läkemedlet Neurosedyn (tyskt läkemedel innehållande läkemedelssubstansen talidomid) som gavs som sömnmedel till gravida kvinnor under 60-talet i Sverige. Medlet godkändes då av Medicinalstyrelsen och ingen fara kunde först bevisas, men medlet visade sig ge allvarliga neurologiska skador med fosterskador och missbildningar (de så kallade Neurosedynbarnen).

Långa skadeståndsprocesser följde, som resulterade i en uppgörelse där läkemedelsföretaget erkände sin skuld och betalade skadestånd till de drabbade. Andelen som störs eller skadats av elektromagnetisk strålning ökar nu kraftigt både i Sverige och övriga världen där utbyggnaden av tekniken pågår.

Alla sanningar går igenom tre stadier:
¤ Först blir de förlöjligade
¤ Sedan blir de våldsamt motarbetade
¤ Slutligen blir de accepterade som alldeles självklara

Delar av denna information är hämtad ur informationshäftet ”Strålande tillvaro” sammanställd och författad av Kalle Hellberg, fd. anställd på bl.a. Ericsson. För den som vill fördjupa sig i ämnet finns det mycket omfattande och nyttiga informationshäftet ”Strålande tillvaro” att beställa på www.maxicom.se. Maxicom har också flera produkter som kan minska strålningen i vardagen.

AKTION FÖR SVERIGE vill avslutningsvis uppmana till kritiskt tänkande, måttlighet, eftertanke och i alla situationer tillämpandet av den gamla svenska försiktighetsprincipen som man numera börjat frångå. Organisationen kommer att fortsätta upplysa om detta mycket viktiga ämne.