Archive for mars, 2009

SVT-profilen Jarl Alfredius avliden

Posted on: mars 31st, 2009 by No Comments

SVERIGE  En av SVT:s äldsta medarbetare Jarl Alfredius har avlidit. Alfredius har starkt bidragit till SVT:s förtroende och höga anseende.

   Aktuellts tidigare programledare, journalisten Jarl Alfredius avled på tisdagsmorgonen uppger Sveriges Television. Jarl Alfredius arbetade som journalist och nyhetsankare sedan 70-talet, bland annat på Ekoredaktionen. Han lämnade sitt uppdrag på SVT:s Aktuellt i juli 2008 då han drabbades av prostatacancer.

   Han kom till SVT 1986 och arbetade bland annat även på Kunskapskanalen. Jarl Alfredius blev 66 år.

   Alfredius är en av de SVT-profiler som skapat starkast förtroende hos svenskarna i TV-rutan. I ett inslag om invandringen i tidigt 2000-tal reagerade Alfredius spontant starkt och mycket förvånat över de höga antal utomeuropeiska invandrare som redan befinner sig i landet. I inslaget framkom att det redan då befann sig över en miljon utomeuropeiska invandrare i Sverige vilket sällan omnämns i de stora medierna.

Grundkurs i JAK – räntefri bank

Posted on: mars 28th, 2009 by No Comments

12404001111965 startade Jord Arbete Kapital – riksförening för ekonomisk frigörelse i Sverige. Under helgen deltog AFS på en grundkurs i JAK:s ekonomiska modell.

Ekonomi handlar i grunden om hur människor fördelar tillgångar mellan sig – hur man använder olika resurser, till vilka och till vad. Ekonomin kan vara ett medel för att sko sig på andras bekostnad, men kan också skapa ömsesidig nytta. För JAK:s del handlar det om att utveckla ekonomiska möjligheter för att främja rättvisa och solidaritet.

Vi tycker inte att man skall tjäna pengar på passivt ägande, utan genom aktivt arbete. – Ur JAK Medlemsbanks syn på ekonomi.

AKTION FÖR SVERIGE ser det som en central uppgift att upplysa och sprida kunskap i alla viktiga och centrala samhälls- och livsavgörande frågor. Ekonomi är just en sådan fråga som har en väldigt stor inverkan på våra liv.

   Dels är det viktigt att förstå betydelsen av pengar och ekonomi som maktmedel. Hur fungerar vårt ekonomiska system? Vilken roll har bankerna osv?

   Dels är det viktigt att vi själva kan skapa ett så stort utrymme som möjligt för att påverka vår egen ekonomi och att vi samtidigt är medvetna om i vilken utsträckning vi själv kan påverka det ekonomiska systemet.

1240400757
”Vad tidigare generationer sått har vi fått skörda. Hoppet står nu till de kommande generationerna. Med vårt befintliga ekonomiska system riskerar vi att fördärva det samhälle vi skall lämna efter oss.”

   I regel är medvetenheten om hur det ekonomiska systemet fungerar låg. Människor har i allmänhet en relativt hög tilltro till myndigheter och banker.

   En mycket intressant och informativ video som förklarar bedrägeriet bakom banksystemet och varför det pågår en ständig inflation i samhället finns att se här.

   AKTION FÖR SVERIGE anser att JAK-banken kan vara ett intressant bankalternativ och ett bra ekonomiskt system för ett räntefritt samhälle och deltog under helgen på en grundkurs i hur JAK-banken och deras modell fungerar.

En kortare redogörelse om JAK-banken och räntefri ekonomi följer här:

1965 startade Jord Arbete Kapital – riksförening för ekonomisk frigörelse efter en dansk förlaga startad 1931. Namnet blev snart JAK Riksförening. Ändamålet var att ”sprida information om räntans skadeverkningar på samhället och att främja ekonomiskt samarbete för genomförandet av räntefri finansiering”. Efter en rad omdaningar och lagförändringar är idag JAK en bank istället för en förening och heter JAK Medlemsbank.

   Grundprincipen i JAK Medlemsbank är att medlemmarna lånar ut sina pengar till banken utan att kräva någon ränta. Banken kan då låna ut pengar utan att kräva någon ränta av låntagaren. Ett JAK-lån kostar inte ränta men för att täcka bankens kostnader tillkommer administrativa avgifter. Dessa avgifter är avdragsgilla i deklarationen, precis som för vanliga banklån där kostnaden för kapitalanskaffning är inbakad i räntan.

   Rätten att låna får man genom att spara. I princip får man låna en krona en månad om man sparar en krona en månad. Spara kan man göra i förväg (så kallat försparande) eller i samband med att man återbetalar lånet (så kallat eftersparande).

   Den administrativa kostnaden banken har för att driva verksamheten med kundtjänst etc. motsvarar ca 2,5 procents ränta vilket i regel är mycket lågt. Innan finanskrisen låg många räntor på runt 10 procent.

   Banken har idag drygt 36 500 medlemmar och växer sakta men säkert. JAK-bankens informatörer arbetar ideellt och banken använder sig inte av reklam och annonser utöver informationsmöten via mun till mun-metoden och hemsidan. Att gå en grundkurs hos JAK Medlemsbank är gratis. Länk till hemsidan hittar du här.

1240401029
”Våra naturresurser är de enda verkliga tillgångarna. De är icke obegränsade och de äro en nödvändig del i vårt kretslopp. Hushållning av våra resurser och vår ekonomi är A och O.”

Några stycken ur JAK Medlemsbanks syn på ekonomi.

Ekonomi handlar i grunden
om hur människor fördelar tillgångar mellan sig – hur man använder olika resurser, till vilka och till vad. Ekonomin kan vara ett medel för att sko sig på andras bekostnad, men kan också skapa ömsesidig nytta. För JAK:s del handlar det om att utveckla ekonomiska möjligheter för att främja rättvisa och solidaritet.

Vi tycker inte att man skall tjäna pengar på passivt ägande, utan genom aktivt arbete. Den som lånar pengar skall inte betala ränta till den som lånar ut. Däremot skall naturligtvis lånets administrativa kostnader betalas.

Dessutom krävs att den som lånar också sparar. I annat fall finns det inga pengar att låna ut. Sparandet behöver naturligtvis inte ske samtidigt som man lånar, men någon gång ska in och utlåning balanseras. Därför måste den som vill låna spara innan eller efteråt. Eller så kan man spara genom att återbetala mer än amorteringen på lånet.

Ingen ränta – men bättre villkor.

Den som sparar pengar i JAK Medlemsbank får ingen ränta, men kan längre fram låna pengar till bättre villkor än om hon eller han inte sparat. Man har ju redan bidragit positivt till balansen mellan in och utlåning.

Det här innebär att ingen tjänar på andras lån. Var och en svarar själv för sitt sparande och lånande. Det anser vi vara rättvist. Den som vill hjälpa någon att få lån till goda villkor kan spara pengar i JAK Medlemsbank och låta denne dra nytta av sparprestationen. Vi kallar det för stödsparande. Den som sparar i ett stödsparande har tillgång till sina pengar hela tiden, samtidigt som ett låneutrymme skapas som någon annan kan använda. Det kallar vi för solidaritet.

De tre ekonomiska sektorerna.

Det finns tre olika delar i samhället som skiljer sig åt ekonomiskt:

• Den offentliga sektorn som finansieras genom skatter och som syftar till att skapa allmännytta. Här är den grundläggande tanken att alla bidrar utifrån sina omständigheter och har samma rättigheter att använda sig av de samlade nyttigheterna.

• Den kommersiella sektorn har som mål att ge vinst. Här produceras, köps och säljs för att tillgodose efterfrågan och man förväntar sig för egen del att tjäna pengar på sin insats av arbete och pengar. Inom den kommersiella sektorn gäller marknadsekonomin, vilket innebär att alla har samma rätt att driva verksamheter och göra vilka uppgörelser man vill. Denna frihet skyddas av lagar och myndigheter, för att inte enstaka företag skall kunna ha en dominerande inverkan på priser och regler på marknaden.

• Den tredje sektorn, som ibland kallas för social ekonomi eller kooperation, vill skapa nytta för medlemmar eller allmänhet. Inom denna sektor är det viktigt att arbeta demokratiskt enligt principen en röst per medlem, samt att ge alla möjligheter att delta.

JAK – ett exempel på medlemsnytta.

JAK Medlemsbank är ett exempel på den tredje sektorn med medlemsnytta som grund. Medlemmarna äger och driver sin egen bank då detta är mer fördelaktigt än att använda banker vars drivkraft är att skapa vinst.

Inom den kommersiella sektorn ses den fria konkurrensen som ett ideal. I vår sektor är samverkan idealet. Medlemmarna inser att de genom att verka tillsammans får bättre nytta än om de skulle konkurrera med varandra.

JAK Medlemsbank är uppbyggd av ett stort antal lokalavdelningar, där medlemmarna samarbetar för att utveckla sin bank och göra den bättre anpassad för de behov medlemmarna har.

Den lokala ekonomin är viktig och intressant.

Ofta diskuteras ekonomi som om den vore likadan överallt. De ekonomiska nyheterna t ex gäller oftast hela världen. Det lokala perspektivet försummas.

Ändå är de ekonomiska förhållandena helt olika från plats till plats. Därför lägger JAK Medlemsbank stor vikt vid att arbeta med lokala ekonomiska frågor. Vad som är önskvärt, värdefullt eller lönsamt lokalt kanske inte ens noteras om man ser till nationell eller global ekonomi.

JAK Medlemsbank är till för medlemmarna, deras verksamheter och samhällen, inte för vinst eller makt. Därför försöker vi lösa uppgifterna så praktiskt som möjligt inom ramen för den lokala verkligheten.

Uthållig utveckling och avkastning.

God ekonomi kan aldrig i längden bygga på förbrukning av resurserna, av det reala kapitalet. Det gäller oavsett om det rör sig om naturligt kapital, som t ex jord och skog, eller andra resurser som mänskligt kunnande eller motsvarande.

Om man förbrukar kapital kommer alltid någon att förlora, nu eller i framtiden. Den uthålliga ekonomin måste grundas på det tänkande som bönder i alla tider haft: »Du skall lämna din åker efter dig i minst lika gott skick som den var då du övertog den«. Detta innebär att skapa avkastning genom att använda resurserna, utan att förbruka dem.

Då kan man också skilja mellan riktiga värden – jord, kunskaper, maskiner etc. – och påhittade som exempelvis förväntade framtida värdestegringar. Den så kallade IT-bubblan är ett exempel på att människor förväxlade dessa med varandra. Ett tag trodde många att aktierna skulle stiga i värde i evighet utan att fundera över vem som skulle använda tekniken eller till vad, eller vad man skulle vara villig att betala. När verkligheten visade sig föll korthuset samman.

Skapar trygga system.

JAK Medlemsbanks grundsyn är att ekonomin skall baseras på en uthållig avkastning från användningen av det reala kapitalet. Vi tror alltså inte på mer eller mindre realistiska förväntningar om att finansiellt kapital skall växa av sig självt och på ekonomiska klipp.

I stället skapar vi trygga system och bidrar till verklig uthållighet. JAK:s medlemmar kan med hjälp av sitt sparlånesystem planera sin ekonomi och till slut bli av med sina skulder.

JAK Medlemsbank är på så sätt ett verktyg för ett långsiktigt skapande av riktiga värden – inte för snabb förbrukning av resurser. Detta stämmer väl överens med den nödvändiga utvecklingen mot uthållighet i världen. En uthållighet som har ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella inslag.

Tiodubbling av läkemedelskonsumtion på mindre än 30 år

Posted on: mars 12th, 2009 by No Comments

1236879416Den svenska befolkningen blir allt sjukare. Detta trots att utbudet av preparat är större än någonsin. Vi äter mediciner för runt 34 miljarder kronor om året vilket är nästan tio gånger så mycket som år 1980. Över 64 miljoner recept skrivs ut varje år. Läkemedel riskerar att skada båda vår hälsa, ekonomi och miljö.

Varje dag använder svenskarna 18 miljoner dygnsdoser läkemedel, två på varje invånare. Och mängden ökar hela tiden. De direkta kostnaderna uppgår till runt 34 miljarder kronor varje år. Till detta tillkommer också dolda kostnader. Utöver detta förbättras alltså inte folkhälsan och den enorma konsumtionen av läkemedel påverkar också miljön.

Antibiotika tillhör ett av de läkemedel som skrivs ut närmast på löpande band. Förutom de stora kostnaderna för penicilliner brukas de i så hög grad att att bakterierna börjar bli resistenta mot de sjukdomar man försöker bekämpa. Antibiotika har använts inom vården sedan 1940-talet och idag skrivs det ut över 4 miljoner recept varje år. Antibiotikan kan lindra infektioner vid t.ex. halsfluss, öroninflammation och urinvägsinfektion. Läkemedlet kan rädda vid svårare infektioner, men kroppens egen immunförsvar är oftast viktigare än antibiotika för att en infektion skall läka ut. De allra flesta infektioner går över av sig själv utan någon behandling.

1236879773
”Var svensk äter i genomsnitt två doser medicin om dagen. De flesta svenskar kan inte längre kalla sig kärnfriska. Men behöver vi verkligen alla dessa mediciner, eller kan de istället skapa nya åkommor?”

För både halsfluss och urinvägsinfektion finns dock studier som visar att antibiotika i de flesta fall inte påskyndar tillfrisknandet mer än någon dag. Däremot ökar risken att bakterierna utvecklar en resistans som gör antibiotikan verkningslös. Då allt fler reser till varmare länder riskerar vi också att få hem resistenta bakterier. Vården får allt mindre resurser och det är allt vanligare att vi får träffa stafettläkare vid våra vårdbesök som ofta är tidspressade och att skriva ut antibiotika är snabbt och enkelt och gör därför troligen detta alltför ofta.

Läkemedelsrester hamnar i vårt vatten
De läkemedel vi konsumerar lämnar efter sig rester i avloppsvattnet. Dessa rester eller spårämnen behandlas inte i våra reningsverk och hamnar därefter i naturen. Forskare har hittat över 150 läkemedelssubstanser i vatten ute i naturen. Trots relativt små koncentrationer har man sett verkliga effekter t.ex. östrogen ifrån P-piller som gjort fiskar mer feminina, värkmedlet diklofenak slår ut njurarna hos fåglar etc.

1236880382

”Över 150 olika läkemedlessubstanser har hittats i våra vatten, samma vatten som ofta sen används till vårt dricksvatten”

Reningsverken har gränsvärden för fosfor, kväve och syreförbrukande ämnen, men inte för läkemedelsrester. Forskare är medvetna om utsläppen, men menar att det ytterst är upp till politikerna att bekosta nya reningstekniker. Från Västerås reningsverk Kungsängsverket släpps 50 miljoner liter vatten ut varje dygn i Mälaren. Från samma fjärd i Mälaren intas även dricksvattnet vilket också är fallet med många andra kommuner som pumpar dricksvattnet från samma sjöar som utsläppen sker i. I Sverige miljöklassas läkemedel, men alltmer av tillverkningen sker i Kina och Indien.

Läkemedelsindustrins omsättning ökar lavinartat och är världens näst största industri efter krigsindustrin. Nordamerika förbrukar nästan hälften, 48 procent, av all världens läkemedel och Europa svarar för 30 procent och Asien, Afrika och Australien 18 procent. Läkemedelsindustrin har med sina ekonomiska resurser stort inflytande i samhället och köper stora reklamutrymmen. Nya läkemedel och preparat presenteras nästan varje dag i våra medier och antalet ”åkommor” anses öka. Och trots att tillgången på läkemedel är enorm i västerlandet blir alltså alltfler sjuka. Framförallt ökar antalet depressiva personer och idag skriver man ut rekordstora mängder antidepressiva medel.

Luftföroreningar förkortar medellivslängden

Posted on: mars 12th, 2009 by No Comments

FOLKHÄLSA  Enligt Socialstyrelsens miljöhälsorapport förkortar luftföroreningar medellivslängden i Sverige med i genomsitt ett halvår. Detta genom en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

   Den omfattande rapporten besvarar bland annat skillnader i kön samt effekterna av strålning, buller, miljöföroreningar i dricksvatten, ökning av astma och allergi mm.

Utdrag ur rapporten:

Trenden pekar mot att fler kommer att besväras av buller, framför allt från vägtrafik. Enligt NMHE 07 störs drygt 800 000 personer minst en gång i veckan av vägtrafikbuller, vilket är en ökning med cirka 200 000 personer jämfört med år 1999. Omkring 250 000 personer har svårt att somna eller väcks för tidigt på grund av väg-, tåg- eller flygbuller, vilket är en ökning med drygt 50 000 personer jämfört med år 1999. Ökningen beror sannolikt främst på att fler har flyttat till bullerutsatta storstadsområden, på att nya bostäder har byggts nära stora vägar och på att trafikmängden har ökat.
Såväl svenska som internationella studier tyder på att långvarig exponering för trafikbuller kan öka risken för hjärt-kärlsjukdomar. Ytterligare forskning krävs dock för att ett orsakssamband ska kunna säkerställas.

   ”Buller är ett hälsoproblem som måste tas på allvar. Det kan inte viftas undan med att buller bara är en fråga om trivsel”, säger Margareta Palmquist, chef för Socialstyrelsens enhet för hälsoskydd, i ett pressmeddelande.

   Omkring 26 000 personer mellan 18 och 80 år svarade på en enkät som miljöhälsorapporten är baserad på.

Hela rapporten finns att läsa här och en kortare sammanfattning finns att läsa här.

Den 25 februari röstades IPRED-lagen igenom.

Posted on: mars 9th, 2009 by pj No Comments

Den 25 februari röstades IPRED-lagen igenom. Ännu en seger att lägga till handlingarna för dem som skall spegla folkets vilja i vårt representativa folkstyrelseskick. På kort tid har tre mycket omfattande och för folket allvarliga förslag röstats igenom och den fjärde står precis för dörren. Först ut var FRA-lagen där makthavarna mötte en folkstorm med ett motstånd som de aldrig tidigare skådat mot ett förslag med en beslutsprocess vilken man helst ville hålla bakom lyckta dörrar. Med förhållandevis obetydliga modifikationer drev de igenom lagförslaget och så gott som alla telefonsamtal, sms och all e-post som det svenska folket kommunicerar registreras nu och sparas på bekostnad av hundratals miljoner av de övervakades egna skattemedel.

Sedan röstade Riksdagen för Lissabonfördraget. Ett mycket kontroversiellt förslag, också sminkat och putsat ifrån det som tidigare kallats EU:s nya grundlag vari ca en tredjedel av svensk lag förskjuts till EU i praktiken. De flesta medier nämnde bara processen i små notiser. Trots att Irland, ett de få länder vars befolkning ens tillfrågats om att förflytta en stor del av sitt eget självbestämmande till EU, röstat nej ser allt ut att gå de högre makthavarnas väg och Lissabonfördraget antas, om än något försenat, inom en snar framtid i hela unionen.

IPRED, eller fildelningslagen som den också kallats, klämmer åt medborgarnas integritet och rättssäkerhet ytterligare flera snäpp. Nu kan de ekonomiska stordrakarna bedriva privat jakt med sina enorma resurser på heltid vilket öppnar för en helt ny bransch – fildelningsjägarkonsulter.
Vinstmarginalerna lär vara ganska stora och många barnfamiljer lär nog betala de sannolikt skyhöga belopp Hollywoodbolagens jägare skickar ut via hotbrev pga. okunskap eller rädsla för rättsprocesser efter att någon av barnen i familjen kanske fildelat spel eller någon film på nätet. Eller i värsta fall efter att någon annan gjort det via familjens trådlösa nätverk.

Nästa förslag
till rakning är ”datalagringslagen” som ytterligare registrerar och lagrar allt de svenska medborgarna gör i upp till flera år. Förslaget väntas antas utan större motstånd. Allt går som på räls.

Så speglas folkets vilja i vår representativa riksdag och regering. Tolkar makthavarna den massiva kritiken och folkstormen mot FRA-lagen under förra våren och sommaren som om de fått ett rungande JA vid en folkomröstning? Efter nederlaget i folkomröstningen kring EMU lär knappast folket tillfrågas igen i första taget. Hur bör medborgarna för övrigt tolka att utslagen vid folkomröstningar endast är vägledande? Betyder det att makthavarna hyggligt nog ibland tillfrågar oss om en rekommendation?

Föraktet och distansen mellan medborgare och makthavare, inte bara i Sverige utan i hela Europa, blir allt tydligare. Att i desperation lansera ytterligare ett skrämselfenomen efter ”terrorismen” kan komma att bli nödvändigt då argumentet börjar bli något urvattnat. Såvida inte underrättelsetjänsterna ”missar” ett nytt terrorattentat planerat i någon grotta under fötterna på amerikanska trupper någonstans i mellanöstern för att ytterligare hålla liv i rädslan för terrorister. De 1500 krigsförbytare som enligt Amnesty uppehåller sig i Sverige verkar ju inte besvära makthavarna nämnvärt.

Nej, i några av de för folket livsavgörande frågorna kan väl knappast någon kraft representerad i vår riksdag med gott samvete kalla sin politik för representativ?

Av Markus Andersson

Danska gäng sprider skräck i Köpenhamn

Posted on: mars 3rd, 2009 by No Comments

DANMARK  Våldsamma gäng i Köpenhamn för krig mot varandra, hotar och utpressar folk. I helgen som varit har fem civila blivit skjutna, varav två har avlidit.

   Gängen tar mer och mer över gatorna i Köpenhamn och polisen meddelar att det kan vara förenat med livsfara att inte göra som de säger eller försöka fly.

   Vicepolisinspektör Flemming Steen Munch, säger att gängen börjat kontrollera vissa områden, där de bl.a stannar vanliga människor för att visitera dem. En person försökte fly och blev då skjuten i ryggen, en annan var bara förbipasserande när han blev träffad av kulor och tre andra var endast vanliga gäster på ett café.

   Polisen befarar även att gängen kan sprida sig till Sverige, ett av Danmarks största gäng, Black Cobra, har nyligen etablerat sig i Malmö, där de misstänks ha drivit utpressning mot en bilhandlare.

Många cancerfall kan förebyggas enligt WCRF

Posted on: mars 1st, 2009 by No Comments

VÄRLDEN  Världscancerfonden WCRF, där världens ledande forskare ingår, har nyligen utvärderat en omfattande undersökning med 7000 forskningsrön runt kost, motion och cancer, som är den största i sitt slag som någonsin har gjorts i världen.

   Rapporten pekar bland annat på problemet med subventioner av majs och soja vilket leder till  en produktion av processade och näringsfattiga livsmedel, sötade livsmedel och  intensiv djurproduktion med dåligt näringsvärde.
 
   Kött och processade charkvaror bör undvikas liksom övervikt och rökning. Reducerandet av alfatoxin och arsenik i dricksvatten har visat sig vara effektivt.
 
   Den fria marknadsekonomin menar WCRF har visat sig oförmögen att prioritera människors hälsa och ser regler och politiska beslut som en nödvändighet i framtiden.

   Färsk mat med frukt och grönt och mindre matportioner rekommenderas samt regelbunden motion.

   Man vill ha ett förbud mot snabbmatsreklam och förbud mot servering av snabbmat i skolor och arbetsplatser för att på så sätt förbättra våra kostvanor.

   En sundare livsstil menar man skulle kunna sänka antalet av de tolv vanligaste cancersjukdomarna med en tredjedel.  

Politiker vill ta bort sossehakkorssymbol

Posted on: mars 1st, 2009 by No Comments

ÖVERTORNEÅ  På Ekfors krafts byggnad i Övertorneå, sitter en skylt med texten ”NationalSocialdemokraterna”, samt en logotyp med Socialdemokraternas ros på ett bakvänt hakkors.

   Skyltarna har suttit där i flera år, men nu kräver socialdemokratiska politiker att den ska plockas bort då det snart är turistsäsong.

   Det får kommunalrådet Linda Ylivainio (C) se till, påpekar S-politikern Harry Kempainen.

   Ni har haft längre tid på er än jag att lösa frågan, jag kan inte trolla bort skyltarna. Vi kan använda all vaken tid till det här bolaget, eller så kan vi ägna all tid till att skapa jobb och få fart på näringslivet, svarar Ylivainio, enligt Norrländska Socialdemokraten.

   Det var VD:n för Ekfors kraft, Mikael Styrman, som satte upp skyltarna som en förolämpning mot Socialdemokraterna. Socialdemokraterna har tidigare anmält skyltningen till polisen men åklagaren lade ned åtalet.
Kommunen har även tidigare satt upp egna skyltar, som tar avstånd från de uppsatta skyltarna på Ekfors kraft.

”Om socialdemokratin är en demokratisk rörelse tål den att granskas och jämföras med nazismen. Om den däremot inte är det, är det lättare att förstå de många försöken att begränsa min yttrandefrihet.”
skriver Mikael Styrman i debattinlägg till Norrländska Socialdemokraten.

Arbete och utbildning

Posted on: mars 1st, 2009 by No Comments

1239390349Under helgen höll AKTION FÖR SVERIGE en utbildnings- och arbetsdag. Alla fick delta i organisationens produktion.

AKTION FÖR SVERIGE avsätter stora resurser för utbildning och utveckling av organisationens aktiva. En djup förståelse för den situation vi befinner oss i och om vår omvärld leder oftast till de djupare engagemangen och en bättre förståelse för att vi måste organisera oss för att  kunna skapa en bestående förändring av vårt samhälle.

Resultatet av upplysning, utbildning och utveckling brukar vara insikten om att andra också måste nå detsamma. Då måste vi organisera våra resurser för att detta skall bli möjligt för allt fler. De som nått denna insikt kan i AFS bidra till själva organisationsarbetet och produktionen av det material som skall nå ut till en bredare del av befolkningen samt att utveckla detta material. Material i form av artiklar, nyhetsnotiser, flygblad, kampanjmaterial, film och formgivning av denna med mera.

Under helgen hölls en utbildning- och arbetsdag där inriktningen låg på bland annat textbearbetning, nyhetssökning, objektiv nyhetsrapportering med mera. Det gäller att i det ofantliga informationsflöde vi är utsatta för, kunna sovra bort det överflödiga eller oviktiga och belysa det mest kärnfulla och den viktigaste informationen. Genom att gallra i nyhetsflödet kan man sedan se till att skapa en röd tråd som sammanbinder information så att det ger en samlad bild av vad som händer i vår omvärld och kunna se tydliga mönster. Utifrån detta utstuderade mönster handlar vi sedan och organiserar oss.

1239390319

”Objektivitet och balans är nyckelord i AFS filosofi, arbete och utbildning vilket ställer stora krav på ödmjukhet och självkritik för att uppnå”

Det gäller att i första hand kunna se och förstå vad som händer i samhället och sedan i andra hand att själv bidra till upplysningen för övriga befolkningen. Med detta fokus utbildar och arbetar AKTION FÖR SVERIGE. Då den första delen av dagen inleddes med utbildning kunde deltagarna sedan direkt använda denna kunskap i produktionen av nytt material.

Organisationen värdesätter traditionella svenska arbetsprinciper, men anser att den moderna tekniken skall utnyttjas så långt den tjänar sitt syfte.